Beleid inzake gegevensbescherming - XEFI Nederland
XEFI Nederland - Leverancier voor VSE/KMO's, ETI's en overheidsdiensten

Beleid inzake gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor XEFI

Gebruikers worden geïnformeerd dat persoonsgegevens over hen kunnen worden verzameld door HOLDING GALAXITY (hierna het “Bedrijf”) wanneer zij surfen op de website www.xefi.com (hierna de “Website”).

Dit vertrouwelijkheidsbeleid definieert en informeert gebruikers over de manier waarop het Bedrijf de informatie gebruikt en beschermt die, indien van toepassing, wordt doorgegeven wanneer zij de Website gebruiken.

 De gebruikers worden geïnformeerd dat de Vennootschap de privacy van de gebruikers en hun persoonlijke gegevens met de grootste zorg respecteert.

 In dit opzicht verbindt het Bedrijf zich ertoe de toepasselijke wet- en regelgeving nauwgezet na te leven in overeenstemming met de teksten van de wet nr. 78-17 van 6 januari 1978, zoals gewijzigd, met betrekking tot informatietechnologie, bestanden en vrijheden (hierna de “Wet Bescherming Persoonsgegevens”) en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “AVG“).

 In het kader van haar activiteiten en om het gedrag van gebruikers op de Site te monitoren, verzamelt en verwerkt de Vennootschap persoonsgegevens.

INLEIDEND ARTIKEL – DEFINITIES

Termen die in dit privacybeleid met een hoofdletter worden gebruikt, hebben de betekenis zoals hieronder beschreven:

– Persoonsgegevens: iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (…); een “identificeerbare natuurlijke persoon” is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit; (Artikel 4.1 RGPD).

– Verwerking: elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, beperken, wissen of vernietigen van gegevens; (artikel 4, lid 2 RGPD).

– Voor de verwerking verantwoordelijke: de voor de verwerking verantwoordelijke is elke “natuurlijke persoon of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking vaststelt; wanneer het doel van en de middelen voor de verwerking worden bepaald door de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat, kan de voor de verwerking verantwoordelijke worden aangewezen of kunnen in de EU-wetgeving of de wetgeving van een lidstaat specifieke criteria voor die aanwijzing worden vastgesteld“;

– Cookies en Plotters: Een cookie is een tekstbestand dat op de harde schijf van de verbindingsterminal wordt geïnstalleerd, op verzoek van de site die door een browser wordt geraadpleegd. Het registreert informatie met betrekking tot het surfen op internet en stelt de site in staat om te bepalen of dezelfde browser al eerder verbinding heeft gemaakt. De bewaartijd wordt bepaald door de sitebeheerder en kan beperkt zijn tot de surfsessie op de site in kwestie of langer.

 Dit geldt voor sporen die worden achtergelaten en gelezen, bijvoorbeeld bij het bezoeken van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt, zoals een computer, smartphone, e-reader of videogameconsole met internetverbinding.


 ARTIKEL 1 – DOEL

Gebruikers kunnen op de Site surfen zonder persoonlijke informatie vrij te geven.

 In voorkomend geval kan de Onderneming de gebruiker vragen om hem/haar persoonlijke gegevens te verstrekken, zodat hij/zij gebruik kan maken van de diensten die op de Site worden aangeboden.

 De Persoonsgegevens die worden verzameld in verband met de levering van diensten komen overeen met de informatie die de Vennootschap en haar eventuele commerciële partners nodig hebben voor de goede uitvoering van de diensten of om de gebruiker toegang te verlenen tot alle functies van de Site.

 De volgende informatie kan in het bijzonder worden verzameld als onderdeel van het gebruik van de volledige functionaliteit van de Site: Achternaam, IP-adres, Voornaam, Geslacht, Geboortedatum, Telefoonnummer, Bedrijf, Functie, Activiteitsgebied, Persoonlijk e-mailadres, Professioneel e-mailadres, Adres, Woonplaats, Postcode, CV & Sollicitatiebrief.

Door deze informatie te verstrekken, aanvaardt de gebruiker dat deze door het bedrijf wordt verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de doeleinden en binnen het bereik zoals hieronder vermeld.

 Het bedrijf kan de persoonsgegevens van de gebruiker voor de volgende doeleinden verwerken:

– Om de door de gebruiker gevraagde informatie of diensten te leveren, zoals teruggebeld worden door de teams van het bedrijf, een antwoord krijgen op een sollicitatie, het contactformulier invullen, de nieuwsbrief ontvangen, enz;

– Een gebruikersprofiel maken en beheren ;

– Toegang tot onze online services maken en beheren;

– Statistische studies uitvoeren ;

– Om de gebruiker in staat te stellen aankopen te doen op de Site

– De gebruiker voorzien van de juiste informatie of diensten;

– Om informatie te verzamelen over de navigatie en het gedrag op de website, zodat de Vennootschap haar producten en de kwaliteit van de navigatie op de site kan verbeteren, met name door het gebruik van cookies;

– Om gebruikers te helpen sneller het antwoord op hun vraag te vinden, in het bijzonder met betrekking tot het zoeken naar lokale instanties;

– Detecteer kwaadaardig gedrag zoals fraude, phishing en spam;

– Gebruikers in staat stellen om zichzelf te authenticeren in hun klantomgeving met behulp van de persoonlijke identificaties die ze voor dit doel hebben gedefinieerd.

ARTIKEL 2 – VERZAMELING EN SPECIFIEK GEBRUIK VAN GEGEVENS

Naast de doeleinden die worden beschreven in artikel 1 van dit privacybeleid, worden gebruikers geïnformeerd dat ze een commentaar kunnen achterlaten op de Site.

 Gebruikers hebben de mogelijkheid om hun contactgegevens, d.w.z. de naam en het e-mailadres waarmee ze hun commentaar hebben achtergelaten, op te slaan voor toekomstige verbindingen door middel van een cookie.

 Deze cookies worden één (1) jaar bewaard.

 Gebruikers kunnen op elk moment hun keuze wijzigen en deze cookie verwijderen.

 Om veiligheidsredenen wordt het IP-adres van de gebruiker geverifieerd om spam te voorkomen en ongewenste opmerkingen te helpen detecteren.

De gebruiker kan het contactformulier op de Site gebruiken om opnieuw gecontacteerd te worden en/of om commerciële informatie te verkrijgen over de producten en diensten van de Vennootschap.

 Hiertoe geeft de gebruiker zijn/haar naam, voornaam, e-mailadres en/of telefoonnummer en geeft hij/zij uitdrukkelijk toestemming voor het gebruik van deze gegevens door de Vennootschap voor commerciële prospectiedoeleinden.

 Persoonlijke gegevens die via het contactformulier zijn verzameld, worden gedurende een redelijke periode bewaard, in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verzameld.

 De gebruiker heeft de mogelijkheid om gegevens te verstrekken die op het contactformulier
 als “optioneel” zijn gespecificeerd.

 De procedures voor het verzamelen en opslaan van “optionele” gegevens zijn vergelijkbaar met de procedures die het Bedrijf hanteert voor het verwerken van de gegevens die nodig zijn om contact op te nemen.

De gebruiker kan reageren op vacatures door te reageren op een advertentie die op de Site gepubliceerd is.

 De gebruiker stemt ermee in dat deze gegevens door de Vennootschap worden gebruikt om zijn/haar sollicitatie te behandelen voor de vacature waarvoor de gegevens werden meegedeeld en/of om de gebruiker een werkaanbieding te doen toekomen die gelijkaardig is aan deze waarvoor de gegevens werden meegedeeld.

 Hiertoe zal de gebruiker het bedrijf alle persoonlijke informatie over hem/haar verstrekken die nuttig kan zijn om deze doeleinden te bereiken.

 De persoonlijke gegevens die in dit kader openbaar worden gemaakt, zijn onderhevig aan een strikte geheimhoudingsplicht van het personeel dat er mogelijk toegang toe heeft en zijn alleen toegankelijk voor gekwalificeerd personeel van het Bedrijf.

 In het geval dat het profiel van de kandidaat-gebruiker niet wordt geselecteerd, worden de in dit kader verzamelde
gegevens permanent verwijderd aan het einde van het wervingsproces en niet gearchiveerd in overeenstemming met de bepalingen van de Franse arbeidswetgeving.

ARTIKEL 3 – OVERDRACHT VAN GEGEVENS

Het Bedrijf is de enige ontvanger van persoonlijke gegevens.

 In geen geval verhandelt de Vennootschap de persoonlijke gegevens van bezoekers en gebruikers van de Site voor reclame- of commerciële doeleinden.

De onderaannemer van de Vennootschap verbindt zich er onder dezelfde voorwaarden toe om de persoonsgegevens van bezoekers en gebruikers van de Website niet te commercialiseren voor welk doel dan ook.

 De onderaannemer is onderworpen aan een geheimhoudingsplicht en mag de gegevens van de gebruiker alleen gebruiken in overeenstemming met het beleid van de Onderneming.

 De persoonsgegevens van de gebruiker kunnen worden doorgegeven aan het personeel en de onderaannemers van de Vennootschap om positief te reageren op de verzoeken van de gebruiker, voor zover dit noodzakelijk is met betrekking tot en binnen de grenzen van de hierboven uiteengezette doeleinden.

ARTIKEL 4 – BEWAARTERMIJN

De Persoonsgegevens van gebruikers worden door het Bedrijf niet langer bewaard dan nodig is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld en verwerkt, en in geen geval langer dan zesendertig (36) maanden vanaf de datum waarop ze zijn verzameld.

 Gebruikers worden geïnformeerd dat een bewaartermijn voor hun Persoonsgegevens kan worden toegepast op grond van een wettelijke of regelgevende bepaling.

ARTIKEL 5 – GEBRUIKERSRECHTEN

5.1 Rechten uitoefenen

In overeenstemming met de bepalingen van de RGPD worden gebruikers geïnformeerd dat zij rechten hebben met betrekking tot hun persoonsgegevens.

 Gebruikers kunnen hun rechten rechtstreeks bij het Bedrijf uitoefenen, mits ze hun identiteit kunnen bewijzen. Gebruikers kunnen hun rechten ook uitoefenen door contact op te nemen met de functionaris voor gegevensbescherming van het Bedrijf, waarvan de contactgegevens te vinden zijn in artikel 9 hieronder.

 De verschillende rechten van de gebruiker zijn :

5.1.1 – Toegangsrechten

De gebruiker kan de verantwoordelijke voor de verwerking vragen of deze informatie over de gebruiker bijhoudt en verzoeken om alle gegevens aan hem/haar te verstrekken.

 Door het recht op toegang uit te oefenen, kan de nauwkeurigheid van de gegevens worden gecontroleerd en, indien nodig, worden gecorrigeerd of verwijderd.

5.1.2 – Recht op correctie

Gebruikers kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om informatie over hen te rectificeren, bij te werken, te blokkeren of te verwijderen.

5.1.3 – Recht op verwijdering

Gebruikers kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om hun Persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk te wissen, mits zij hun verzoek rechtvaardigen met een van de ondersteunende documenten die worden genoemd in artikel 17 van de RGPD.

5.1.4 – Recht op beperking van de verwerking

Gebruikers kunnen de verantwoordelijke voor de verwerking vragen om het gebruik van al hun gegevens of een deel daarvan tijdelijk te bevriezen.

5.1.5 – Recht op overdraagbaarheid

Gebruikers kunnen de verwerkingsverantwoordelijke vragen om een kopie van hun persoonsgegevens in een gestructureerde en machineleesbare vorm voor verzending naar een andere verwerkingsverantwoordelijke.

5.1.6 – Recht van bezwaar

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, behalve op legitieme en dwingende gronden ingeroepen door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 Het bedrijf verbindt zich ertoe binnen een redelijke termijn te reageren op verzoeken van gebruikers om hun rechten uit te oefenen.

5.2 Tegen commerciële werving

Gebruikers die geen prijs stellen op telefonische commerciële werving, worden geïnformeerd dat ze zich gratis kunnen inschrijven op een lijst tegen werving, bijvoorbeeld: https://www.bloctel.gouv.fr/.

 Gebruikers die onze nieuwsberichten en uitnodigingen niet (meer) wensen te ontvangen, kunnen dit aan het Bedrijf kenbaar maken via het e-mailadres dat in de communicatie wordt vermeld of via een link in de communicatie. De gebruiker kan de parameters van zijn online profiel wijzigen.

ARTIKEL 6 – VEILIGHEID

In overeenstemming met artikel 32 van de RGPD implementeert het Bedrijf passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te garanderen.

 Hiertoe neemt het Bedrijf alle noodzakelijke maatregelen om de integriteit en vertrouwelijkheid van Persoonsgegevens te behouden en in het bijzonder om te voorkomen dat deze worden vervormd, beschadigd of toegankelijk zijn voor onbevoegde derden.

ARTIKEL 7 – COOKIESBELEID

De Vennootschap, als uitgever van de Site, kan cookie(s) op de harde schijf van de terminal van de gebruiker installeren met als doel de surfervaring van de gebruiker op de Site te verbeteren.

 Wanneer de gebruiker voor de eerste keer inlogt op de Site, wordt een banner met informatie over het gebruik van cookies weergegeven.

 Gebruikers hebben de mogelijkheid om het plaatsen van cookies te accepteren of te weigeren door vakjes aan te vinken en kunnen hun keuze op elk gewenst moment wijzigen.

 Gebruikers worden geïnformeerd dat geïntegreerde inhoud (video’s, afbeeldingen, artikelen, enz.) van sites van derden op de Site kan worden gereproduceerd.

 Deze geïntegreerde inhoud kan dienen als vector voor de sites van derden waarvan deze afkomstig is en waarvoor de gebruiker een persoonlijke ruimte heeft om tracking- en verzamelcookies op de terminal van de gebruiker te installeren.

 Het Bedrijf is niet verantwoordelijk voor de installatie van cookies van derden op de terminal van de gebruiker door sociale netwerken en bedrijven van derden.

7.1 Soorten cookies

7.1.1 Cookies vereist voor browsen

Deze cookies zijn nodig om te begrijpen hoe u door de site navigeert.

7.1.2 – Analytische en functionele cookies

Om de diensten van de Onderneming aan te passen aan de verzoeken van de gebruikers, meet de Site het aantal bezoeken, het aantal bekeken pagina’s en de activiteit van bezoekers op de Site.

 Deze cookies maken het mogelijk om het gebruik en de prestaties van de Site te monitoren en de werking ervan te verbeteren door het aantal bezoekers van de informatiepagina’s te analyseren en door de openingspercentages, klikpercentages en bouncepercentages op individuele maar niet nominatieve basis te monitoren.

 Belangrijk: deze cookies zijn onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid en vallen op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van de Vennootschap (Google Search Console, enz.).

 Gebruikers worden geïnformeerd dat het IP-adres van de terminal waarmee ze verbinding hebben gemaakt met de Site kan worden verzameld door het Bedrijf om de stad te bepalen van waaruit de verbinding werd gemaakt, voor statistische doeleinden.

7.1.3 – Deelknop cookies

Met deze sociale cookies kunnen gebruikers pagina’s en inhoud delen op sociale netwerken van derden via de knoppen voor sociaal delen.

 Belangrijk: deze cookies zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid en vallen op geen enkele manier onder de verantwoordelijkheid van het bedrijf (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn en Instagram).

– Facebook, waarvan het cookiebeleid kan worden bekeken door op de volgende link te klikken: https://fr-fr.facebook.com/policies/cookies/

– Instagram, waarvan u het cookiebeleid kunt bekijken door op de volgende link te klikken: https://www.facebook.com/help/instagram/155833707900388

– LinkedIn, waarvan het cookiebeleid kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken: https://www.linkedin.com/legal/cookie-policy?_l=fr_FR

– Twitter, waarvan de opties voor het controleren of beperken van het gebruik van cookies, evenals het beleid voor het gebruik van cookies, kunnen worden geraadpleegd op de volgende link: https://support.twitter.com/articles/20170518#

– YouTube, waar gebruikers hulp kunnen vinden bij het verwijderen van cookies uit de Google Chrome-browser door op de volgende link te klikken: https://support.google.com/youtube/answer/32050?hl=fr en ook het volledige cookiebeleid op de volgende link: https://www.google.fr/intl/fr/policies/technologies/cookies/

7.2 Cookies instellen

De meeste internetbrowsers zijn standaard ingesteld om het plaatsen van cookies toe te staan.

 De gebruiker kan deze standaardinstellingen wijzigen zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of zodat slechts enkele cookies worden geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

 Als cookies worden geweigerd, verwijderd of geblokkeerd, wordt de gebruiker geïnformeerd dat het browsen op de Site kan worden gewijzigd of beperkt.

 De Vennootschap wijst alle verantwoordelijkheid af voor de gevolgen van een verslechtering van de surfomstandigheden van de gebruiker als gevolg van het weigeren van cookies en/of het verwijderen of blokkeren van cookies die nodig zijn voor de werking van de Site.

7.3 Browserinstellingen

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor cookiebeheer.

 Afhankelijk van de browser die de gebruiker gebruikt, zijn de methoden voor het verwijderen van cookies als volgt:

– In Google Chrome

 Klik op het pictogram Extra, selecteer het menu Instellingen en klik vervolgens op het tabblad Privacy en beveiliging.

 Klik op de knop “Alle cookies weergeven”.

 Selecteer de cookies die u wilt weigeren en klik vervolgens op Verwijderen.

– Op Internet Explorer

 Klik op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.

 Klik op het tabblad Algemeen onder Browsegeschiedenis op Instellingen.

 Klik op de knop Bestanden weergeven.

 Selecteer de cookies die u wilt weigeren en klik op Verwijderen.

– Op Firefox

 Klik op het pictogram Extra van de browser, selecteer het menu Opties

 Selecteer in het venster dat verschijnt “Privacy” en klik op “Cookies weergeven”.

 Selecteer de cookies die u wilt weigeren en klik op Verwijderen.

– In Safari

 Klik op het pictogram Bewerken en selecteer het menu Voorkeuren.

 Klik op Beveiliging en vervolgens op Cookies tonen.

 Selecteer de cookies die je wilt weigeren en klik op Verwijderen.

Voor meer informatie kunnen gebruikers de website van de CNIL raadplegen op het volgende adres: www.cnil.fr

ARTIKEL 8 – KLACHT BIJ DE ADMINISTRATIEVE OVERHEID

In geval van niet-naleving van dit privacybeleid kan de gebruiker een klacht indienen bij de Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL).

 Om dit te doen, kan de gebruiker een verzoek elektronisch verzenden door te klikken op de volgende link: https://www.cnil.fr/fr/saisir-la-cnil

ARTIKEL 9 – AANSPRAKELIJKHEID

De Vennootschap doet een beroep op NEXEREN (RCS 753 351 709), waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 2507, Avenue de l’Europe, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE, als onderaannemer voor het hosten van gebruikersgegevens.

 De Vennootschap heeft zich er eerder van verzekerd dat haar onderaannemers garanties hanteren die vergelijkbaar zijn met de garanties die zij hanteert en dat zij voldoen aan strenge voorwaarden op het gebied van vertrouwelijkheid, gebruik en gegevensbescherming.

De functionaris voor gegevensbescherming is mevrouw Myriam RAMBAUD.

 Tel: +33 4 72 01 04 11

 E-mailadres: dpo@xefi.fr

ARTIKEL 10 – WIJZIGINGEN

Dit vertrouwelijkheidsbeleid kan te allen tijde geheel of gedeeltelijk worden gewijzigd of aangevuld om te voldoen aan wijzigingen in wet- en regelgeving, jurisprudentie of technologie.

 Behalve in het geval van substantiële wijzigingen die de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker vereisen, houdt het gebruik van de Site na de inwerkingtreding van deze wijzigingen erkenning en aanvaarding in van het nieuwe vertrouwelijkheidsbeleid.

 Bij het ontbreken van toestemming kan de gebruiker zijn rechten uitoefenen onder de voorwaarden zoals gedefinieerd in artikel 5 hierboven.

 De datum van de laatste updates wordt expliciet vermeld in de volgende paragraaf van dit artikel.

 Dit houdt dus
 in dat de gebruiker dit beleid regelmatig en onafhankelijk raadpleegt.

 Dit privacybeleid is voor het laatst bijgewerkt op: 2 januari 2024.