Beleid inzake gegevensbescherming - XEFI
XEFI - XEFI – Leider in IT-diensten voor ZKO’s/KMO’s

Beleid inzake gegevensbescherming

Uw persoonlijke gegevens zijn belangrijk voor XEFI

In overeenstemming met de geldende wetgeving heeft dit beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en de verwerking van persoonsgegevens tot doel u, de gebruiker, te informeren over de manier waarop XEFI de door u verzamelde informatie behandelt, beschermt en bewaart wanneer u deze aan ons doorgeeft of wanneer u de website gebruikt: www.xefi.fr

XEFI besteedt de grootste zorg aan het respect voor de persoonlijke levenssfeer van zijn gebruikers en hun persoonsgegevens. In dit opzicht verbindt XEFI zich ertoe de toepasselijke wetten en reglementen nauwgezet na te leven, overeenkomstig de teksten:

 • Wet nr. 78-17 van 6 januari 1978 betreffende de informatica, de bestanden en de vrijheden (hierna de “wet op de gegevensbescherming” genoemd),
 • Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de “GDPR”)

In het kader van zijn bedrijfsactiviteit en om het gedrag van de gebruikers op zijn website te volgen met het oog op de analyse van het verkeer, verzamelt en verwerkt XEFI persoonsgegevens.

Het privacybeleid van XEFI kan op elk moment worden gewijzigd of aangevuld om te voldoen aan wettelijke, reglementaire, jurisprudentiële of technologische ontwikkelingen. De datum van de laatste bijwerking wordt uitdrukkelijk vermeld in de kop van dit privacybeleid. Dit houdt in dat de gebruiker dit beleid regelmatig en zelfstandig dient te raadplegen.

REMINDER :

Persoonsgegevens: “iedere informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (…); als “identificeerbare natuurlijke persoon” wordt beschouwd een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator, zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online-identificator, of van een of meer specifieke elementen die kenmerkend zijn voor zijn of haar fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit;”.
Bron: Artikel 4, 1), GDPR.

Verwerking: “elke bewerking of elk geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op enigerlei andere wijze ter beschikking stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, alsmede het beperken, uitwissen of vernietigen van gegevens;”.
Bron: Artikel 4, lid 2, GDPR.

Cookies en tracers: “Het gaat om tracers die worden gedeponeerd en gelezen, bijvoorbeeld bij het raadplegen van een website, het lezen van een e-mail, het installeren of gebruiken van software of een mobiele toepassing, ongeacht het type terminal dat wordt gebruikt, zoals een computer, een smartphone, een digitale lezer en een videospelconsole die met het internet zijn verbonden”.

Verantwoordelijkheden
De verantwoordelijke voor de verwerking is Manuel de MACEDO, 2507 Avenue de l’Europe, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE – Frankrijk.

Telefoon: +33 4 72837575

De functionaris voor gegevensbescherming is: Anne-Laure MARGET. E-mailadres: dataprotection@xefi.fr

1 – Beleid inzake verzamelde persoonsgegevens
Het is heel goed mogelijk voor een gebruiker om op de website te surfen zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken.

Indien nodig kan XEFI u vragen om uw naam, voornaam, e-mailadres, telefoonnummer, bedrijf en functie mee te delen. Door deze informatie te verstrekken, stemt u ermee in dat ze door XEFI kan worden verzameld, verwerkt en opgeslagen voor de hieronder opgesomde doeleinden:

Doeleinden van de verwerking
XEFI kan uw gegevens verwerken voor de volgende doeleinden:

1 – om u de door u gevraagde informatie of diensten te verstrekken: terugbellen, antwoord op een aanvraag, contactformulier, toezending van de nieuwsbrief.

2 – met het oog op het verzamelen van informatie over de navigatie en het gedrag op de website, zodat XEFI onze producten en de kwaliteit van de navigatie op de website kan verbeteren, met name door het gebruik van cookies.

3 – om u te helpen sneller een antwoord te vinden op uw behoeften, in het bijzonder voor het gelokaliseerde zoeken naar agentschappen

4 – om kwaadaardig gedrag op te sporen: fraude, phishing, spam.

5 – om u te verbinden met de klantenruimte met behulp van de daartoe verstrekte persoonlijke identificatiemiddelen.

Ontvangers
Alleen XEFI is de ontvanger van uw persoonlijke informatie. XEFI commercialiseert in geen geval de persoonlijke gegevens van de bezoekers en gebruikers van zijn website voor reclame- of commerciële doeleinden.

Duur van de instandhouding
De bewaring van persoonsgegevens voor de in de punten 1 en 2 genoemde doeleinden duurt niet langer dan 36 maanden.

Rechten van de gebruikers
Overeenkomstig de artikelen 15, 16, 17, 20 en 21 van de RGPD, beschikt u over rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens die u kunt uitoefenen door ons te schrijven op het volgende postadres: XEFI 2507 Avenue de l’Europe, 69140 RILLIEUX-LA-PAPE:

Recht op toegang en communicatie: U kunt zich rechtstreeks tot de verantwoordelijke van een dossier wenden indien deze over gegevens over u beschikt (website, winkel, bank…), en vragen dat u al deze gegevens worden meegedeeld. Door gebruik te maken van het recht van toegang kunt u de juistheid van de gegevens controleren en, zo nodig, deze laten corrigeren of wissen.

Recht op rectificatie: U kunt verzoeken om rectificatie, bijwerking, blokkering of verwijdering van informatie die op u betrekking heeft. Het recht van rectificatie is een aanvulling op het recht van toegang.

Recht op overdraagbaarheid: U kunt van de verantwoordelijke voor de verwerking, zonder dat u zich kunt verzetten, de u betreffende persoonsgegevens in een gestructureerde en machineleesbare vorm opvragen, zodat deze aan een andere verantwoordelijke voor de verwerking kunnen worden doorgegeven.

Recht van bezwaar: U kunt, behalve op legitieme en dwingende gronden die door de voor de verwerking verantwoordelijke worden aangevoerd, bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

Antwoordtermijnen: XEFI verbindt zich ertoe om binnen een redelijke termijn te antwoorden op uw verzoek om toegang, rectificatie of verzet of elk ander bijkomend verzoek om informatie

XEFI heeft er zich in het verleden van vergewist dat zijn dienstverleners voldoende garanties bieden en zich houden aan strikte voorwaarden inzake vertrouwelijkheid, gebruik en bescherming van de gegevens.

Klacht bij de administratieve autoriteit
In geval van niet-naleving van dit beleid kan de gebruiker, in geval van betwisting, een klacht indienen bij de CNIL (Franse autoriteit voor gegevensbescherming), waarvan de contactgegevens te vinden zijn op https://www.cnil.fr.

2 – Beleid inzake cookies
XEFI, als uitgever van deze website, kan een cookie op de harde schijf van uw terminal (computer, tablet, mobiele telefoon, enz.) plaatsen met als doel uw surfervaring op de website te verbeteren. Zie doel nr. 2 hierboven.

Wanneer u voor het eerst verbinding maakt met de website, is er een meldingsbanner over het gebruik van cookies aanwezig op de website. U kunt het plaatsen van cookies op elk moment aanvaarden of weigeren.

Hieronder vindt u de verschillende soorten cookies die op de XEFI-website kunnen worden gebruikt:

Cookies die nodig zijn voor navigatie op de site
Deze cookies zijn noodzakelijk om de navigatie op de website te begrijpen.

Analytische en functionele cookies
Deze cookies stellen ons in staat het gebruik en de prestaties van de site te kennen en de werking ervan te verbeteren door het aantal bezoekers aan de informatiepagina’s te analyseren, de openingspercentages, de klikpercentages en de bouncepercentages op individueel niveau te monitoren, maar niet op naam.
Belangrijk: deze cookies zijn onderworpen aan hun eigen vertrouwelijkheidsbeleid en vallen in geen geval onder de verantwoordelijkheid van XEFI (Google Analytics, Google Search Console)

 • Google Analytics, waarvan het cookiebeleid kan worden geraadpleegd door op de volgende link te klikken: https://policies.google.com/technologies/types?hl=fr

Cookies voor de deelknop
Deze sociale cookies stellen gebruikers in staat om pagina’s en inhoud te delen op sociale netwerken van derden via knoppen voor sociaal delen.
Belangrijk: deze cookies zijn onderworpen aan hun eigen privacybeleid en vallen geenszins onder de verantwoordelijkheid van XEFI (Facebook, YouTube, Twitter, LinkedIn en Instagram)

Cookie-instellingstools
De meeste webbrowsers zijn standaard ingesteld om het plaatsen van cookies toe te staan. Uw browser biedt u de mogelijkheid deze standaardinstellingen te wijzigen, zodat alle cookies systematisch worden geweigerd of dat slechts een deel van de cookies wordt geaccepteerd of geweigerd, afhankelijk van de afzender.

Indien cookies worden geweigerd, is het mogelijk dat de navigatie wordt gewijzigd of beperkt. XEFI wijst elke verantwoordelijkheid af in verband met de gevolgen verbonden aan de verslechtering van uw surfomstandigheden die zich voordoen ten gevolge van uw keuze om de cookies die noodzakelijk zijn voor de werking van de site te weigeren, te verwijderen of te blokkeren.

De instellingen van uw internetbrowser

Elke internetbrowser heeft zijn eigen instellingen voor het beheer van cookies.
Afhankelijk van de door de Gebruikers gebruikte browser, zijn de methoden voor het verwijderen van cookies als volgt:

Op Google Chrome

 • Klik op het pictogram Extra, selecteer het menu Opties, klik vervolgens op het tabblad Opties: Geavanceerd en ga naar de sectie Privacy.
 • Klik op de knop “Cookies tonen”.
 • Selecteer de cookies die u wenst te weigeren en klik dan op verwijderen.

Op Internet Explorer

 • Klik op de knop Extra en vervolgens op Internetopties.
 • Op het tabblad Algemeen, onder Browsing History, klik op Settings.
 • Klik op de knop Bestanden weergeven.
 • Selecteer de cookies die u wilt weigeren en klik op verwijderen.

Op Firefox

 • Klik op het pictogram Extra van de browser, selecteer het menu Opties
 • In het venster dat verschijnt, kies “Privacy” en klik op “Cookies tonen
 • Selecteer de cookies die u wenst te weigeren en klik op verwijderen.

Op Safari

 • Klik op het Edit icoon, selecteer het Preferences menu.
 • Klik op Beveiliging en vervolgens op Cookies weergeven.
 • Selecteer de cookies die u wenst te weigeren en klik op verwijderen.

Voor nadere informatie kunt u de website van de CNIL raadplegen: www.cnil.fr